دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 1-91 (فایل کامل) 
نشریه فناوری های سبز - شماره سوم - زمستان 1400

صفحه 1-91

متین سلیمی ایرموسی؛ رضا عباسی؛ محمد باغانی؛ پگاه آقاسی خانی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ آوا جهان بیگلری؛ نفیسه خوش نویسان؛ امیرحسین گرگی؛ نسترن رحیمی؛ ثنا خسروی؛ امید شریعتی؛ عیسی ولی اصیل

نشریه فناوری های سبز - شماره سوم - زمستان 1400


شماره‌های پیشین نشریه

فایل کامل
اسفند 1400، صفحه 1-91