اهداف و چشم انداز

انتقال دستاوردها و یافته‏ های دانش بشری به‏ شکل «نوشته‏ ها» از فردی به افرادی و از مکانی به دیگر نقاط جهان، در طول دوران تاریخ علوم، دارای اهمیت بوده و یکی از دقیق ترین و مؤثرترین روش‏ های پیشرفت جامعه‏ ها است. بر این اساس، نشریه فناوری های سبز برای پی‏گیری هدف ‏های زیر انتشار می‏ یابد:

۱. انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار


۲. گسترش دانش و فناوری آموزش محیط زیست و توسعه پایدار کشور


۳. به وجود آوردن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز آموزشی


۴. انتشار و انتقال یافته‏ های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته‏ های اساتید، دانشجویان دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکترا و نیز دستاوردهای متخصصان گوناگون


۵. سازماندهی اطلاعات علمی در زمینه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار