شماره‌های پیشین نشریه

فایل کامل
اسفند 1400، صفحه 1-91
شماره جاری: دوره 3، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 1-91 (فایل کامل) 

1. نشریه فناوری های سبز - شماره سوم - زمستان 1400

صفحه 1-91

متین سلیمی ایرموسی؛ رضا عباسی؛ محمد باغانی؛ پگاه آقاسی خانی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ آوا جهان بیگلری؛ نفیسه خوش نویسان؛ امیرحسین گرگی؛ نسترن رحیمی؛ ثنا خسروی؛ امید شریعتی؛ عیسی ولی اصیل

نشریه فناوری های سبز - شماره سوم - زمستان 1400


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر هیات تحریریه تخصصی اعضای هیات تحریریه گرافیست دستیار هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه