اعضای هیات تحریریه

موسس

امید توکلی

دکترای مهندسی شیمی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رئیس مرکز پژوهشی هم‌یست آب ، انرژی و محیط زییست

otavakoliut.ac.ir

مدیر مسئول

رضا عزیزی فر

مدیریت مالی دانشگاه تهران - امور مالی دانشکده فنی - مدیر کل امور مالی

azizifarut.ac.ir

سردبیر

متین سلیمی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران - دانشکده ی مهندسی شیمی

matin.salimiut.ac.ir
+989105494332

هیات تحریریه تخصصی

عیسی ولی اصیل

مهندسی شیمی - محیط زیست دانشگاه تهران - دانشکده ی مهندسی شیمی

issavaliasilut.ac.ir
09305424959

اعضای هیات تحریریه

رضا عباسی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران - دانشکده ی مهندسی شیمی

rezaabbasi_rayahoo.com
09102762963

محمدرضا یوسف زاده

مهندسی عمران دانشگاه تهران - دانشکده ی مهندسی عمران

mohammadrezayousefzadeh1378gmail.com
09016423293

محمد باغانی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران

mohammad.baghaniut.ac.ir
09371671398

آوا جهان بیگلری

مهندسی عمران دانشگاه تهران - دانشکده ی مهندسی عمران

ava.jahanbiglariut.ac.ir

پگاه آقاسی خانی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران

pegah.aghasikhaniut.ac.ir
09389602375

دستیار هیات تحریریه

نفیسه خوش نویسان

مهندسی شیمی دانشگاه تهران

nafise.khoshnevisan79ut.ac.ir
09307959325

ثنا خسروی

دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی، دانشکده ی مهندسی شیمی

sana.khosraviyahoo.com
09379880210

امید شریعتی

دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی، دانشکده ی مهندسی شیمی

omidshariatiut.ac.ir
09183936035