دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، آذر 1400، صفحه 1-83 (ب) 

مجله

نشریه فناوری های سبز - شماره دوم - پاییز 1400

صفحه 1-83

متین سلیمی؛ محمد باغانی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ عیسی ولی اصیل؛ رضا عباسی؛ پگاه آقاسی خانی

نشریه فناوری های سبز - شماره دوم - پاییز 1400