همکاران دفتر نشریه

گرافیست

امیرحسین گرگی

مهندسی شیمی داتنشگاه تهران

amirhosseingorgy@ut.ac.ir

نسترن رحیمی

مهندسی شیمی دانشگاه تهران

nastaran.rahimip@ut.ac.ir